Polityka ochrony dzieci

 1. Cel
  1. Celem niniejszego dokumentu jest:
   1. ochrona dzieci oraz uświadamianie pracowników, współpracowników oraz personelu O MY MIND Gabinet Psychologiczny Elżbieta Żyłowska zwanej dalej: O MY MIND, na to jak ważne jest podejmowanie działań zmierzających do ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
   2. określenie i wskazanie zakresów obowiązków osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci w O MY MIND;
   3. podejmowanie odpowiedniej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci i/lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia nieletniego;
   4. respektowanie praw dziecka i ciągłe uczenie się personelu na temat przeciwdziałania oraz zapobiegania wyrządzania krzywdy dzieciom.
  2. Polityka ochrony dzieci jest częścią standardów i procedur wdrożonych w O MY MIND, które mają zapobiegać wyrządzaniu krzywdy dzieciom.
  3. Zarządzanie bezpieczeństwem dzieci jest pojęciem obejmującym zasady zarządzania systemem chroniącym dzieci oraz sposoby reagowania na krzywdę. Zapewnienie odpowiedniej wiedzy zarządzających i personelu O MY MIND w zakresie pojawiających się nowych zagrożeń jest kolejnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa.
  4. Zastosowanie niniejszej Polityki ochrony dzieci powinno zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, a także ujednolicić procedury postępowania na wypadek zdarzenia.
  5. Polityka ochrony dzieci jest jednocześnie dokumentem określającym zadania osób funkcyjnych, pracowników oraz pracowników i współpracowników podmiotów trzecich, które na mocy zawartych umów mają kontakt z dziećmi.
 2. Zakres zastosowania
  1. Polityka ochrony dzieci obowiązuje od 15.02.2024 r. i stosują się do niej wszystkie osoby przebywające na terenie placówki.
  2. Polityka w swoim zakresie odnosi się personelu oraz dzieci.
  3. Dla skutecznej realizacji Polityki ochrony dzieci krzywdzonych zapewnia się:
   1. szkolenia w zakresie dbania o bezpieczeństwo dzieci,
   2. okresowe szacowanie ryzyka zagrożeń,
   3. kontrolę, monitoring i nadzór nad codziennym stosowaniem Polityki,
   4. monitorowanie zastosowanych środków ochrony dzieci,
   5. możliwość realizacji wytycznych zawartych w Ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
   6. wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych obniżających ryzyko zdarzenia,
   7. wdrożenie procedur szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia podejrzenia krzywdzenia dziecka,
   8. regularne kontrolowanie oraz zgłaszanie odpowiednim służbą podejrzeń i/lub zaistniałych zdarzeń z udziałem dziecka.
 3. Definicje
  1. Krzywdzenie dziecka – każde zamierzone i niezamierzone działanie lub zaniechanie działania jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, które naruszają równe prawa swobody i dzieci i/lub zakłócają ich optymalny rozwój.
  2. Dziecko – każda osoba poniżej 18 roku życia.
  3. Interwencja prawna – zawiadomienie policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka lub zawiadomienie właściwego sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich o zagrożeniu dobra dziecka.
  4. Opiekun dziecka – rodzic/rodzice posiadający pełne prawa rodzicielskie lub opiekun prawny mający prawo do reprezentacji dziecka.
  5. Interwencja prawna na rzecz dziecka krzywdzonego – powiadomienie organów o krzywdzeniu dziecka, podejmowanie działań zgodnie z najlepszym interesem dziecka i współpracę służb zaangażowanych w ochronę dziecka krzywdzonego, zwane dalej „interwencja”.
  6. Zgoda opiekuna – zgodę osoby uprawnionej do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) lub innej osoby uprawnionej do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu.

 4. Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
  1. Pracownicy jednostki powinni posiadać wiedzę i w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą zwracać uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
  2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, personel podejmuje rozmowę z  rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia.
  3. Personel ma w obowiązku monitorować sytuację dziecka w trakcie jego wizyty poprzez obserwacje, rozmowy z dzieckiem, rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz instytucjami wspomagającymi ochronę tego dziecka.
  4. W przypadku stwierdzenia sytuacji krzywdzenia dziecka należy podjąć odpowiednie kroki i zapewnić mu pomoc. Pomoc ta może mieć formę bezpośredniej pomocy indywidualnej lub grupowej w placówce oraz w instytucjach, które posiadają odpowiednio wykształconą kadrę specjalistów zajmujących się wsparciem w zakresie ochrony przed krzywdzeniem, bez względu na płeć, narodowość, kolor skóry, wyznanie, poziom sprawności.
  5. Na udzielenie dziecku pomocy bezpośredniej rodzic lub opiekun prawny dziecka musi wyrazić zgodę.
  6. Wszelkie działania związane z kontaktem z dzieckiem muszą odbywać się z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności tego dziecka.
  7. Personel powinien stosować zrozumiały język i dostosować się do indywidualnych potrzeb pacjenta. Brak klarownej i dostosowanej do wieku komunikacji z małoletnimi pacjentami lub ich opiekunami jest niedopuszczalny.
 5. Bezpieczne relację między personelem a dzieckiem.
  1. Personel zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w O MY MIND.
  2. Niedopuszczalne jest naruszanie praw małoletniego pacjenta.
  3. Personel dba o to, aby pacjent był odpowiednio poinformowany o czynnościach, które będą wykonywane w trakcie wizyty. Dopuszczalna forma bezpośredniego kontaktu z dzieckiem oparta jest wyłącznie na poszanowaniu praw dziecka z zachowaniem jego intymności.
  4. Zaniedbywanie potrzeb medycznych małoletnich pacjentów, takie jak celowa odmowa udzielenia pomocy czy opieki, jest niedozwolone.
  5. W przypadku konieczności użycia siły (w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta), personel powinien przestrzegać zasad umiarkowania i zastosować środki adekwatne do sytuacji.
  6. Wizytę należy prowadzić w taki sposób, aby była dostosowywana do potrzeb dziecka, w szczególności jeżeli mowa o pacjentach z niepełnosprawnościami.
  7. Personel, który nie zgłasza przypadków podejrzenia nadużycia przemocy względem małoletnich, narusza zasady etyczne i prawne.
  8. Zabrania się nadużywać swoich uprawnień ani stosować procedur medycznych w sposób, który może wyrządzić szkodę małoletnim pacjentom.
  9. Placówka nie dopuszcza upokarzania i poniżania pacjentów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych (takich jak agresja, przemoc fizyczna i psychiczna).
 6. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.
  1. Personel zapoznany jest z procedurą wewnętrzną dotyczącą reagowania w przypadku stwierdzenia, że dziecko jest krzywdzone.
  2. Personel ma w obowiązku monitorować wszelkie sytuacje związane z możliwym zagrożeniem dla pacjentów.
  3. Wszelkie podejrzenia nieodpowiedniego traktowania dzieci są natychmiast rzetelnie badane.
  4. Środki ochrony są podejmowane niezwłocznie. Kierownictwo informuje rodziców/opiekunów o Polityce ochrony dzieci w placówce oraz współpracują z nimi w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla dzieci.
 7. Rekrutacja nowych pracowników
  1. Placówka zapewnia rekrutację pracowników na określonych w jednostce zasadach.
  2. Kandydat składa odpowiednie dokumenty i zaświadczenie poświadczające jego wykształcenie, dodatkowo doświadczenie zawodowe (o ile takie posiada).
  3. W trakcie rozmowy z nowym pracownikiem informowany jest on o wdrożonej Polityce ochrony dzieci.
  4. Przed przystąpieniem do pracy wybrany kandydat, oprócz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, składa oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa na szkodę małoletniego, oraz o toczących się względem niego postępowaniach karnych.
  5. Kierownictwo ma obowiązek, przed zatrudnieniem, sprawdzić przyszłego pracownika w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
  6. Nowo przyjęty pracownik lub współpracownik zapoznaje się z zapisami Polityki, regulaminem pracy, zasadami przestrzegania praw dziecka oraz zasadami ochrony i przetwarzania danych osobowych. Zapoznanie się z wymienionymi powyżej zasadami potwierdza własnoręcznym podpisem.
 8. Wdrożenie Polityki ochrony dzieci oraz monitoring.
  1. Polityka ochrony dzieci w O MY MIND wchodzi w życie w chwili wdrożenia dokumentu. Treść powinna być opublikowana całemu personelowi. Każda osoba, która zapoznała się z dokumentem zobowiązana jest podpisać oświadczenie.
  2. Pełna treść dokumentu jest dostępna dla wszystkich pracowników/współpracowników
  3. Kierownictwo, z momentem opublikowania Polityki, zobowiązane jest wyznaczyć koordynatora (jeżeli jest taka możliwość) odpowiedzialnego za koordynację wdrożenia i przestrzegania zapisów Polityki ochrony dzieci.
  4. Na podstawie wyników konsultacji i ankiety, koordynator zobowiązany jest, nie rzadziej niż raz na dwa lata, aktualizować dokument (w przypadku zmian przepisów lub zmian, które zaszły w placówce).
  5. Każda zmiana powinna być niezwłocznie przekazana całemu personelowi placówki.